Zasady działania

Członkami zespołu naszej Kancelarii są wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę niezbędną do realizacji nałożonych na nie zadań. Nasi współpracownicy mają obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz podlegają okresowym,  wewnętrznym audytom mającym na celu usprawnienie pracy tak, by klient uzyskał prostą w swoim przekazie i równoczesne pełną w treści usługę.

Odpowiedzialność i uczciwość to cechy jakich wymagamy od swoich współpracowników. Świadczone przez naszą kancelarię usługi wymuszają współpracę opartą na pełnym zaufaniu klienta do naszej Kancelarii. W tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu pogłębiania zaufania we wzajemnych kontaktach.

Nowatorskie podejście do prawa jako narzędzia realizacji zamierzonych celów, zapewnia połączenie młodości oraz doświadczenia zatrudnionych w zespołach naszej Kancelarii ekspertów. Zgłaszając do nas zapotrzebowanie na jedną ze świadczonych przez nas usług klient otrzymuje od nas w szybkim czasie, kompletną oraz konkurencyjną ofertę.

Naszymi działaniami staramy się zapewnić klientom bezpieczeństwo i niezbędną pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, nie szczędząc przy tym starań aby efekty przynosiły korzyści w postaci wypracowanych na przyszłość reguł postępowania.

Zespół Kancelarii w ramach usługi oferuje kompleksowe przygotowanie roszczenia, w tym oszacowanie jego wielkości, a także jego profesjonalną obsługę zarówno na etapie dochodzenia roszczenia w towarzystwie ubezpieczeń, jak i w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, na drodze sądowej.

Proste zasady działania, to również proste zasady rozliczeń, które można scharakteryzować w kilku krótkich punktach:

  • brak opłat wstępnych,
  • wynagrodzenie Kancelarii to prowizja od kwot faktycznie wypłaconych przez ubezpieczycieli,
  • wynagrodzenie Kancelarii płatne z dołu,
  • koszty prowadzenia postępowania likwidacyjnego (z wyj. ew. kosztów opinii zewnętrznych) ponosi Kancelaria.